Divendres, 20 de Octubre de 2017
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situaciˇ
Hist˛ria
Activitat econ˛mica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs IlĚlustres
 
Ajuntament
Composiciˇ
Regidories
Contactar
Administraciˇ
 
Administraciˇ Oberta
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptaciˇ
TrÓmits administratius
Perfil del contractant
Documentaciˇ de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informaciˇ Ciutadana
Horaris d'Autobus
FarmÓcia
TelŔfons d'urgŔncia i d'interŔs
Avisos Meteorol˛gics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigŔncia
Xarxes socials
 

 
 ACTA TRIBUNAL PROVES
» Contractaciˇ Agutzil

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNALI REALITZACIÓ DE LES PROVES

 

A Vilaplana, a 18 d’octubre de 2017

 

Reunits en l’Ajuntament,  a les 8.00  hores, es constitueix el Tribunal qualificador per a les proves selectives dels aspirants a cobrir, en règim de interinitat, la plaça vacant d’agutzil amb jornada parcial de l’Ajuntament de Vilaplana.

 

El Tribunal té la composició següent:

 

 • Sr. Miquel Díez Rodríguez, President del Tribunal

 • Sra. Maria del Carmen Vuelta Santín, Vocal del Tribunal.

 • Sr. Josep Mariné Tots, Vocal del Tribunal, que actuarà com a secretari.

   

  El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors i està assistit pels assessors següents:

   

   

Un cop constituït el Tribunal qualificador, se segueix l’ordre de les proves establertes en les bases d’aquesta convocatòria, publicada en el BOPT núm. 114 de 14 de juny de 2017.

 

Coneixement de llengua catalana:

 

El Tribunal crida a l’aspirant següent, que no ha acreditat en nivell B2 de català:

 


 

 • 660-E

 

L’aspirant no es presenta a la prova, per la qual cosa queda eliminat de la convocatòria.

           

A les 11 hores, el Tribunal procedeix a cridar als següents aspirants que passen a la realització del segon exercici:

NIF (  3 últims dígits)

 

 • 313 F

 • 140 P

 • 300 C

 • 835 Y

   

   

   la realització del segon exercici, consistent en un test de 20 preguntes amb tres respostes alternatives sobre el temari que consta a les bases de selecció, atorgant un termini de vint minuts.

   

Cridats als aspirants, s’han presentat els següents:

 

 • 313 F

 • 140 P

 • 300 C

 • 835 Y

   

   

  Realitzada la prova, s’acorda atorgar la puntuació següent:

   

ASPIRANT

PUNTUACIÓ

 (313 F)

18,67

 (140 P)

17,67

 (835 Y)

16,01

 (300 C)

17,34

 

Seguidament, el Tribunal procedeix a la valoració del mèrits al·legats pels aspirants que han superat la fase d’oposició ( que han obtingut 10 o més punts).

 

Una vegada realitzada la valoració, el tribunal acordà la següent puntuació:

 

Aspirant

Entrevista

Serveis

Títols

Cursos

Permís conducció

Català

Distincions

TOTAL

313 F

2,90

0

0,5

0

0,5

0

0

3,90

140 P

2,50

0

0,5

0,435

0

1

0

4,435

835 Y

2,40

0

1

0

0

1

0

4,40

300 C

2,70

0

0,5

0,01

0,50

0

0

3,71

 

Sumada el conjunt de les puntuacions els aspirants aprovats obtenen la següent puntuació:


Aspirant

Segon exercici

Fase de concurs

Total

313 F

18,67

3,90

22,57

140 P

17,67

4,435

22,105

835 Y

16,01

4,40

20,41

300 C

17,34

3,71

21,05


Donat que l’aspirant que ha obtingut una major puntuació és el Sr. Xavier Serramià Checa amb DNI núm. 39712313 F, el Tribunal acorda traslladar a l’Alcaldia la proposta de nomenar com agutzil amb caràcter interí, a jornada parcial al Sr. Xavier Serramià Checa prèvia presentació del certificat de reconeixement mèdic com apte, d’acord amb la base novena . En el cas de no presentar l’esmentat certificat en el termini de vint dies a comptar des de la publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

 

De la qual cosa, com a secretari del tribunal, estenc aquesta acta.

 

Contra aquest acte es pot interposar recurs d’alçada davant del president de la Corporació en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació.


 Més noticies...
 
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIË URBAN═STICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associaciˇ de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jˇvens
Grup de Col˛nies l'Alzina Rodona
Associaciˇ de Cašadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa AgrÝcola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
 
Comeršos
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites